Ύμνος

Ερμηνεύει ο Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες».

Επεφάνης σήμερον τή οικουμένη, καί τό φώς σου Κύριε, εσημειώθη εφ’ ημάς, έν επιγνώσει υμνούντάς σε. Ήλθες εφάνης τό Φώς τό απρόσιτον. (Κοντάκιον Ήχος δ’)

 

Ύμνος

Καλημέρα πάντες, ω αδελφοί, ακούσατε την σήμερον Εορτή
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Εν αρχή που έκαμεν ο Θεός, εποίησεν την γην και τον ουρανόν
Δεύτερον δε πάλιν από αυτά έκαμε τα ζώα και τα φυτά
Της ημέρας έκαμε μεν το φως, το δε σκότος έκαμε της νυκτός
Έκαμε τη θάλασσα, ποταμούς, τον μέγαν Ιορδάνην και αλλουνούς
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Λοιπόν παρακαλώ σας χριστιανοί να πανηγυρίσωμεν Εορτή
Σήμερον τα άστρα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται
Σήμερον βαπτίζεται ο Χριστός εις τον Ιορδάνην τον ποταμόν
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Δώτε των πτωχών το μνημόσυνον κι εις τον Ιησούν πανευφρόσυνον
Τότε ο Χριστός μας θα χαίρεται και εις τον Παράδεισον δέχεται
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά

Ύμνος

Απολυτίκιον, Ήχος Πρώτος.
Μέλος αργόν (Ματθαίου Βατοπαιδινού)
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.