Ύμνος

Μια πολύ καλή εκτέλεση του Δοξαστικού της Κυριακής του Παραλύτου «Κύριε τον παράλυτον» – εξαιρετικό δείγμα απλότητας και μεγαλοπρέπειας από τον Δανιήλ Καραμπάση ο οποίος τελευταία εντρυφεί στον Πέτρο τον Λαμπαδάριο.

Ἦχος πλ. δ

Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν, ἀλλ’ ὁ σὸς λόγος ἀνεκαίνισε, καὶ οὐδὲ ἡ πολυχρόνιος αὐτῷ ἐνεπόδισε νόσος, ὅτι τῆς φωνῆς σου ὀξυτέρα ἡ ἐνέργεια ἐδείχθη, καὶ τὸ δυσβάστακτον βάρος ἀπέρριψε, καὶ τὸ φορτίον τῆς κλίνης ἐβάστασεν, εἰς μαρτύριον τοῦ πλήθους τῶν οἰκτιρμῶν σου, δόξα σοι.