Ύμνος

Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού,
Εις τον Όρθρον, Δόξα και Νύν των Αίνων.
Ήχος πλάγιος του Δευτέρου.
Μέλος Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (1730-1777).
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος.

Ὁ ἐν χερσὶ πρεσβυτικαῖς, τὴν σήμερον ἡμέραν, ὡς ἐφ’ ἅρματος Χερουβίμ, ἀνακλιθῆναι εὐδοκήσας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε, τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος, ἀνακαλούμενος ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

No votes yet.
Please wait...