Ύμνος

Το τροπάριο «ΟΤΕ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ» από την χορωδία Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, υπό τη διεύθυνση του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλου.

«Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο· καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε, χρημάτων ἐραστά, τόν διά ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον· φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν τήν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περί πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι». (ήχος πλ. δ’)

No votes yet.
Please wait...