Ύμνος

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούΐια

أنتم الذين بالمسيح إعتمدتم

 

No votes yet.
Please wait...